Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

SIA “Limbažu siltums” stratēģija 2021.-2024.gadam Pastāvīgi Stratēģija
Pielikums
Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Vienu reizi gadā  
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā Vienu reizi gadā 2020.gads
2021.gads
2022. gads
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu Vienu reizi gadā  
Atalgojuma politikas principi Vienu reizi gadā  
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība Vienu reizi gadā SIA “Limbažu siltums” neveic ziedošanu (dāvināšanu).
Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem Vienu reizi ceturksnī

01.01.2021-31.03.2021
01.01.2021-30.06.2021
01.01.2021-30.09.2021
01.01.2021-31.12.2021
01.01.2022-31.03.2022
01.01.2022-30.06.2022
01.01.2022-30.09.2022

01.01.2022-31.12.2022

01.01.2023-31.03.2023

01.01.2023-30.06.2023

01.01.2023.-30.09.2023

01.01.2024-31.03.2024

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats Vienu reizi gadā


2020.gada pārskats
Vadības ziņojums par 2020.gadu
Neatkarīgu revidentu ziņojums par 2020.gada pārskatu
2021.gada pārskats
Vadības ziņojums par 2021.gadu
Neatkarīgu revidentu ziņojums par 2021.gada pārskatu

2022.gada pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums par 2022.gada pārskatu

2023. gada pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums par 2023.gada pārskatu

Informācija par īpašuma struktūru Pastāvīgi SIA “Limbažu siltums” 100% apmērā ir Limbažu novada pašvaldības kapitālsabiedrība un nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi Struktūras shēma
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi)
Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Iepirkumi