Iesniegumi

Iesniegums par prombūtni (iesniegums ir derīgs 3 mēnešus, ja prombūtne turpinās ilgāk, tad par to jāinformē atkārtoti).