Rekvizīti

SIA “Limbažu siltums”
Reģistrācijas Nr. 40003006715
Juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

Norēķinu konti:
AS “SEB banka”
SWIFT kods UNLALV2X
Norēķinu konts Nr.LV62 UNLA 0013 0004 6775 7

AS “Citadele banka”
SWIFT kods PARXLV22
Norēķinu konts Nr. LV71 PARX 0012 4704 0000 1

AS “Luminor Bank”
SWIFT kods RIKOLV2X
Norēķinu konts Nr. LV46 RIKO 0002 0132 6570 5

AS “Swedbank”
SWIFT kods HABALV22
Norēķinu konts Nr. LV89 HABA 0551 0341 4998 1

Maksājuma mērķī jānorāda:
Abonenta numurs vai rēķina numurs.