Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju

Atbilstoši Limbažu novada pašvaldības lēmumam un pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem SIA “Limbažu siltums” nodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju Limbažu novada teritorijā.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju nosaka divi normatīvie akti:

 1. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”;
 2. Limbažu novada domes 2019.gada 25.aprīļa saistošie noteikumi Nr.20 “Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Limbažu novadā” (turpmāk tekstā – saistošie Noteikumi).

Saistošo Noteikumu mērķis:

 1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – komunālo kanalizācijas pakalpojumu organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;
 2. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Saskaņā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā pilsētās vai ciemos, uz kuru teritorijām tiek attiecināti Saistošie noteikumi, atrodas:

 1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāk par 5 m3/diennaktī;
 2. septiķis – ar divām vai vairākām kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš ir izbūvēts, atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 3. notekūdeņu krājtvertnes – jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, kurā uzkrājās neattīrīti vai daļēji attīrīti notekūdeņi, fekālijas, septisko tvertņu dūņas.

Šīs prasības neattiecas uz viensētām un ciemiem, kuri kā ciemi nav noteikti Limbažu novada teritorijas plānojumā, bet tiek attiecināti uz:  Limbažu pilsēta, Pociems, Ozolaine, Lādezers, Pāle, Mandegas, Skulte, Umurga, Viļķene, Vidriži, Bīriņi, Priedes, Lāde, Ārciems, Skultes muiža, Vārzas, Ziemeļblāzma, Gravas, Āstere, Ķirbiži, Vitrupe.

Atgādinām, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekiem, kuri to vēl nav izdarījuši, jāveic decentralizētās kanalizācijas sistēmu (krājtvertņu vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu) pirmreizējā reģistrācija ne vēlāk kā līdz 2021. gada 01.jūnijam.

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, ir jāiesniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājums (saistošo Noteikumu 3.pielikums). Apliecinājumu var iesniegt aizpildot elektroniski SIA “Limbažu siltums” mājas lapā sadaļā “klientiem”→ “Decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājums”: https://www.limbazusiltums.lv/iesniegums-decentralizetas-kanalizacijas-sistemas-registracijai/, personiski, ievietojot pasta kastītē pie SIA “Limbažu siltums” administratīvās ēkas Jaunā ielā 2A, Limbažos, vai nosūtot pa pastu SIA “Limbažu siltums”, Jaunā ielā 2A, Limbaži, LV-4001, vai elektroniski uz e-pastu info@limbazusiltums.lv.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir:

 1. nodrošināt notekūdeņu regulāru nodošanu asenizatoru reģistrā reģistrētiem asenizatoriem. Lai nodrošinātu notekūdeņu regulāru nodošanu aicinām Sistēmas īpašniekus slēgt līgumus ar asenizatoru reģistrā reģistrētajiem asenizatoriem. Informācija par reģistrētajiem asenizatoriem ir pieejama Limbažu novada mājas lapā sadaļā “Publiskie dokumenti” → “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji”;
 2. nodrošināt vidē novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstību vides aizsardzības prasībām;
 3. ražotāja noteiktajā termiņā nodrošināt sistēmas tehnisko apkopi, ko veic atbilstošs komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē.

Atbilstoši saistošajiem Noteikumiem SIA “Limbažu siltums” un Limbažu novada pašvaldības policijas amatpersonas ir tiesīgas veikt:

 1. sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli;
 2. sistēmās uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežuma kontroli;
 3. nekustamajā īpašumā radīto vidē novadāmo notekūdeņu paraugu analīžu uzraudzību;
 4. kontroli par sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu regulāru savākšanu, apjoma uzskaiti un to nodošanu attīrīšanai.

Par saistošo noteikumu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskām personām līdz 280 naudas soda vienībām.

SIA “Limbažu siltums” lūdz decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekus būt atsaucīgiem un iesniegt decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājumu.

Atgādinām, ka 2015.gadā Limbažu novada pašvaldība izveidojusi atbalsta programmu “Dzīvojamo māju kanalizācijas pievadu izbūve” ar mērķi veicināt Limbažu novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju atbildību par vides kvalitātes uzlabošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt vides aizsardzības pasākumus, nodrošinot iespēju saņemt līdzfinansējumu dzīvojamo māju kanalizācijas pievadu izbūvei.

Detalizēta informācija par iespējām iesaistīties atbalsta programmā un iespējamām projekta izmaksām:
SIA „Limbažu siltums”, Jaunā ielā 2A, Limbaži, tālr. Nr. 64070514, e-pasts: info@limbazusiltums.lv