Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt piedāvājumu
“Koksnes šķeldas piegāde trīs apkures periodiem”, ID Nr.2021/5
Piedāvājums iesniedzams – līdz 17.03.2021.
Pielikumā:
Nolikums