Informācija dzīvokļu īpašniekiem

SIA “Limbažu siltums” aicina dzīvokļu īpašniekus, kuri atrodas prombūtnē, izmantot MK 09.12.2008. noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 28. punktā noteikto: “Ja ir paredzama dzīvokļa īpašnieka prombūtne, kuras laikā atsevišķo īpašumu neizmantos neviena persona un netiks nodrošināta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšana vai citu dzīvokļa īpašniekam vai pārvaldniekam, vai citai pilnvarotajai personai šajos noteikumos minēto pienākumu izpilde, dzīvokļa īpašnieks vismaz nedēļu iepriekš par to informē pārvaldnieku rakstiski vai pārvaldnieka noteiktajā saziņas formā, norādot prombūtnes laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Ja plānota prombūtne, ilgāka par trim mēnešiem, dzīvokļa īpašnieks atkārtoti par to informē pārvaldnieku”.
Aicinām nosūtīt iesniegumu par prombūtni uz e-pasta adresi: info@limbazusiltums.lv vai papīra formātā ievietot SIA “Limbažu siltums” pasta kastītē Jaunā ielā 2A, Limbažos.
Iesniegums ir derīgs 3 mēnešus, ja prombūtne turpinās ilgāk, tad par to jāinformē atkārtoti.