Decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājums

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Iesniedzot iesniegumu, klients ir informēts, ka tiek veikta viņa datu apstrāde. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Pilnvarojums ir šādos tiesību aktos: 

  • Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, 
  • Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”,
  • Limbažu novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošie noteikumi Nr.20 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Limbažu novadā”.

Datu apstrādes mērķis – apzināt, reģistrēt un kontrolēt decentralizēto sistēmu īpašnieku (valdītājus), pilnvarotās personas, nekustamajos īpašumos esošās notekūdeņu krājtvertnes un sausās tualetes, lai novērstu vides piesārņojumu.

Personas datu saņēmējs SIA “Limbažu siltums”. Nepieciešamības gadījumā Jūsu īpašuma tiesības pārbaudīs Vienotā valsts datorizētā zemesgrāmatā. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi. Ja Jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai ja Jūs neesat apmierināts ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar Limbažu siltums SIA vai arī Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Pārzinis ir SIA „LIMBAŽU SILTUMS”, reģ.nr. 40003006715, adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001. Mājaslapa: www.limbazusiltums.lv, e-pasts: info@limbazusiltums.lv, tālrunis: +371 64070514.