Avārijas gadījumos

Ielas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā tālr. Nr. 29102615

Skaitītāju rādījumu nodošana

Ieiet ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas sistēmā

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas periods – katra mēneša pēdējās četras dienas.

Paziņojums par iepirkumu

SIA “Limbažu siltums” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu veselības apdrošināšanas polisēm, ID Nr.2021/10. Piedāvājums iesniedzams – līdz 20.12.2021, pkst.9.00.
Nolikums
2.pielikums

Par ūdens padeves traucējumiem Ozolainē

SIA “Limbažu siltums” informē, ka sakarā ar avāriju ūdensapgādes sistēmā, šodien 14.decembrī ir traucēta dzeramā ūdens padeve Liepu, Nākotnes, Dārza un Draudzības ielās, Ozolainē.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu

Sakarā ar nepieciešamību veikt komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi, š.g. 15.decembrī no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, Ābeļu ielā 5 un Ābeļu ielā 7, Ozolainē, Limbažu pagastā, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens padeves pārtraukumu Umurgā

Sakarā ar nepieciešamību veikt komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi, š.g. 27.novembrī Umurgā, no plkst.9.00 līdz plkst.13.00, tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par dzeramā ūdens padeves traucējumiem

Sakarā ar nepieciešamību veikt komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi, š.g. 25.novembrī Pociemā, Tiegažos un Priedēs, Katvaru pagastā, no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, tiks traucēta dzeramā ūdens padeve.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
SIA “Limbažu siltums” administrācija

Informācija dzīvokļu īpašniekiem

SIA “Limbažu siltums” aicina dzīvokļu īpašniekus, kuri atrodas prombūtnē, izmantot MK 09.12.2008. noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 28. punktā noteikto: “Ja ir paredzama dzīvokļa īpašnieka prombūtne, kuras laikā atsevišķo īpašumu neizmantos neviena persona un netiks nodrošināta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšana vai citu dzīvokļa īpašniekam vai pārvaldniekam, vai citai pilnvarotajai personai šajos noteikumos minēto pienākumu izpilde, dzīvokļa īpašnieks vismaz nedēļu iepriekš par to informē pārvaldnieku rakstiski vai pārvaldnieka noteiktajā saziņas formā, norādot prombūtnes laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Ja plānota prombūtne, ilgāka par trim mēnešiem, dzīvokļa īpašnieks atkārtoti par to informē pārvaldnieku”.
Aicinām nosūtīt iesniegumu par prombūtni uz e-pasta adresi: info@limbazusiltums.lv vai papīra formātā ievietot SIA “Limbažu siltums” pasta kastītē Jaunā ielā 2A, Limbažos.
Iesniegums ir derīgs 3 mēnešus, ja prombūtne turpinās ilgāk, tad par to jāinformē atkārtoti.

SIA “Limbažu siltums” informē par izmaiņām, kuras stāsies spēkā ar 2021.gada 1.decembri

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, Dzīvokļa īpašuma likums, likums “Par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un iepriekš minēto likumu pamata izdotie tiesību akti, nosaka, ka norēķinos par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir jāņem vērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ievadā uzstādītais komercuzskaites mēraparāts, turpmāk tekstā – mājas ievada skaitītājs, kas uzskaita mājas kopējo ūdens patēriņu.

Lasīt vairāk

Par dezinfekcijas veikšanu SIA “Limbažu siltums” ūdensapgādes sistēmās

SIA “Limbažu siltums” paziņo, ka laika posmā no 2021. gada 28. oktobra līdz 04. novembrim tiks veikta ūdensapgādes sistēmu dezinfekcija pēc zemāk minētā grafika:

 1. Nepārtraucot ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu:
  • Limbažu pilsētā – 28.10.2021. no plkst. 13.00 – 18.00. un 04.11.2021. no plkst. 14.00 līdz 17.00;
  • Vitrupes ciematā, Viļķenes pagastā – 01.11.2021. no plkst. 9.30 līdz 18.00;
  • Pāles ciematā, Pāles pagastā – 01.11.2021. no plkst.12.00 līdz 18.00;
  • Tiegažu ciematā, Katvaru pagastā – 01.11.2021. no plkst. 16.00 līdz 18.00;
  • Priedēs, Katvaru pagastā – 01.11.2021. no plkst. 16.00 līdz 17.00;
  • Lādezera ciematā, Limbažu pagastā – 02.11.2021. no plkst. 10.00 līdz 17.00;
  • Ozolaines ciematā, Limbažu pagastā – 02.11.2021. no plkst. 11.00 līdz 17.00;
  • Līcīšos, Katvaru pagastā – 02.11.2021. no plkst. 14.00 līdz 17.00;
  • Pociema ciematā, Katvaru pagastā – 02.11.2021. no plkst. 14.00 līdz 17.00;
  • Pociema skolā (Ozoli), Katvaru pagastā – 02.11.2021. no plkst. 14.00 līdz 17.00.
  Dezinfekcijas laikā, kā arī līdz konkrētās dienas vakaram padotais dzeramais ūdens var būt nedaudz duļķains. Dezinfekcijas veikšanai tiek izmantots peroksīds, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli, ūdeni var lietot uzturā un sadzīvē. Pirms lietošanas pārtikas produktu gatavošanā, kā ari bērniem pirms dzeršanas to ieteicams uzvārīt.
 2. Pārtraucot ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu:
  • Viļķenes ciematā, Viļķenes pagastā – 03.11.2021. no plkst. 09.00 līdz 18.00;
  • Umurgas ciematā, Umurgas pagastā – 28.10.2021. no plkst. 9.00 līdz 15.00.
  Dezinfekcijas veikšanai tiek izmantots peroksīds, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Sagatavojiet ūdens rezerves. Pēc dezinfekcijas veikšanas un ūdens padeves atjaunošanas iespējams pazemināts ūdens spiediens, kā arī iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.
  Atvainojamie par sagādātām neērtībām!
  SIA “Limbažu siltums” administrācija

Par ūdens skaitītāju maiņu

Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību un ierobežošanu, SIA “Limbažu siltums” pārtrauc ūdens skaitītāju maiņu un plombēšanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos līdz 2021.gada 15.novembrim.
Informācija pa tālr. nr. 64070568, mob.tālr.nr. 26525845; 29492589; 26176635, kā arī elektroniski e-pasts: klients@limbazusiltums.lv.
Būsim atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību!
SIA “Limbažu siltums” administrācija