SIA “Limbažu siltums” informē par izmaiņām, kuras stāsies spēkā ar 2021.gada 1.decembri

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, Dzīvokļa īpašuma likums, likums “Par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un iepriekš minēto likumu pamata izdotie tiesību akti, nosaka, ka norēķinos par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir jāņem vērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ievadā uzstādītais komercuzskaites mēraparāts, turpmāk tekstā – mājas ievada skaitītājs, kas uzskaita mājas kopējo ūdens patēriņu.

Mājas ievada skaitītāja rādījums ir vienāds ar visu dzīvokļu individuālo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu summu plus ūdens patēriņa starpība, kas ir tas ūdens patēriņš, kas izlietots mājas koplietošanas telpu uzturēšanai, avāriju un remontu gadījumos un ko mājas iedzīvotāji ir patērējuši, bet nav uzrādījuši.

TURPMĀK ŪDENS PATĒRIŅA STARPĪBA TIKS SADALĪTA

Ūdens patēriņa starpība galvenokārt rodas, ja kāds no dzīvokļa īpašniekiem neregulāri ziņo ūdens patēriņu, uzrāda nepatiesu informāciju par ūdens patēriņu vai ūdens patēriņa rādījumu ilgstoši neziņo, kā arī, ja dzīvoklī esošie ūdens skaitītāji ir bojāti, nav verificēti vai ir radusies noplūde mājas iekšējos tīklos.

Ūdens patēriņa starpība var rasties arī tad, ja skaitītāju rādījumi tiek nolasīti atšķirīgos datumos.

Ja visi dzīvokļu īpašnieki apzinīgi un tālāk norādītajā periodā noziņos ūdens skaitītāju rādījumus, starpības nebūs vai arī tā būs minimāla – vien daži procenti no kopējā mājas patēriņa, šajā gadījumā ūdens patēriņa starpība tiks sadalīta uz visiem dzīvokļu īpašumiem, tajā skaitā arī uz tiem dzīvokļu īpašumiem, kuru īpašnieki būs iesnieguši iesniegumu par prombūtni.

 

Ja mājā būs šādi dzīvokļu īpašnieki:

  1. Kuri nav iesnieguši skaitītāja rādījumus trīs mēnešus pēc kārtas.
  2. Kuru dzīvokļos nav uzstādīti skaitītāji.
  3. Kuri liedz piekļuvi veikt individuālā skatītāja pārbaudi.
  4. Kuru skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka skatītāji ir bojāti, nav noplombēti, plombējums ir bojāts vai skaitītāji nav verificēti 3 mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Ūdens patēriņa starpības sadale tiks piemērota TIKAI iepriekš minētajiem dzīvokļu īpašniekiem, pārējie apmaksās tikai to ūdens patēriņu, ko uzrāda individuālie ūdens patēriņa skaitītāji dzīvokļos.

IEVĒRĪBAI!!!

  1. Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neizmanto neviena persona un dzīvokļa īpašnieks nevar iesniegt informāciju par skaitītāja rādījumiem, nevar veikt skaitītāju verificēšanu vai nevar nodrošināt iespēju veikt attiecīgajā dzīvoklī uzstādīto skaitītāju rādījumu pārbaudi, par to rakstiski jāinformē SIA “Limbažu siltums”, iesniedzot iesniegumu birojā Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā vai atsūtot uz e-pastu: info@limbazusiltums.lv. Informācija par prombūtni ļauj neieslēgt šo īpašnieku iepriekšminētajās kategorijās.
  2. Ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai nav informējis par prombūtni, ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam aprēķina ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem 3 mēnešiem, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus pēc kārtas.

 

KĀ BŪS JĀPAZIŅO SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI, KĀ NOTIKS NORĒĶINI?

Ūdens skaitītāja/u rādījumi jānolasa 1 reizi mēnesī, mēneša pēdējās četrās dienās, un jāpaziņo vienā no zemāk minētajiem veidiem:   

     – pa telefonu 64070568;

     – pa telefonu 26525845, 26176635, 29492589 (SMS, WhatsApp (norādot klienta Nr. vai adresi));

     – nosūtot rādījumus uz e-pastu klients@limbazusiltums.lv;

      – piereģistrējoties tiešsaistes norēķinu platformā Bill.me.

Informācija par tiešsaistes platformu Bill.me:

  • Rēķinu saņemšanai elektroniski tiešsaistes platformā Bill.me varat pieteikties nosūtot informāciju uz e-pastu klients@limbazusiltums.lv norādot:
  • Vārdu, Uzvārdu;
  • Īpašuma adresi;
  • E-pastu turpmākai pakalpojumu rēķinu saņemšanai Bill.me platformā.

 

Veicot rēķinu apmaksu tiešsaistes platformā Bill.me, tiek aprēķināta komisijas maksa 2% no rēķina summas.

 

Ar 2021.gada 1.decembri tiks piemērota maksa 1,57 EUR (t.sk. PVN 21%) apmērā par rēķina saņemšanu ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību*

* Tiem SIA “Limbažu siltums” klientiem, kuri rēķinu vēlas saņemt bez maksas e-pastā, lūdzam informāciju ar savu e-pasta adresi nosūtīt uz: klients@limbazusiltums.lv.

 

Papildus informācija pieejama www.limbazusiltums.lv

Informācija par energoefektivitātes pasākumiem pieejama: www.liaa.gov.lv, www.sprk.gov.lv, www.lsua.lv

 

SIA „Limbažu siltums” administrācija